Artikel 1 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) lidmaatschap, overeenkomst en/of werkzaamheden tussen dansschool Be Urban vzw, hierna te noemen: “de dansschool”, en een wederpartij waarop de dansschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien de dansschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dansschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Bezoekers, als leden, gasten, etc., dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein of in de dansschool aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door het bestuur en/of de coaches op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

5. De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verloren voorwerpen. Het meebrengen van kostbare voorwerpen naar de les is op eigen risico.

6. De dansschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal.

7. Be Urban VZW verzekert al haar leden bij Danssport Vlaanderen zodat zij verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen tijdens de danslessen, op weg heen en terug van de dansles en voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Geen betaling = geen verzekering! 

8. De dansschool mag foto’s van de leden online publiceren, gebruiken voor reclamemateriaal,… indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u de dansschool hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

9. De leden dienen alle gegevens bij de inschrijving door te geven zodat het bestuur hierover kan beschikken. De dansschool is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. De gegevens zullen enkel gebruikt worden door de dansschool voor het ledenbeheer, verzekering en alle met de danslessen gerelateerde aangelegenheden. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Danssport Vlaanderen en gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt

Artikel 2 INSCHRIJVING EN BETALING

1. De dansschool bepaalt het aantal deelnemers en op welke dagen en tijden danslessen kunnen worden genoten. 

2. Inschrijving en betaling van het lesgeld dienen na de proeflessen en uiterlijk op 30.09.2017 te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen.

3. De inschrijving gebeurt online op de website www.beurban.be. Na de online inschrijving wordt er eveneens onmiddellijk online betaald en krijgt de inschrijver bevestiging van de gekozen lessen via mail. Het is niet mogelijk om bij de lesgevers of het bestuur in te schrijven, énkel online inschrijven zijn mogelijk. 

Het is enkel mogelijk om de lidgelden online te betalen, cash betalingen worden niet aanvaard. De lidgelden kunnen in één keer betaald worden tegen een voordeliger tarief, dan wel in twee keer. Het lidgeld is inclusief de verzekering. Indien het lid geen gebruik kan of wil maken van de verzekering of andere diensten, die deel uitmaken van het lidgeld, heeft hij/zij geen recht op korting en/of terugbetaling van het lidgeld. Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen dansjaar heeft het lid geen recht op korting. 

4. Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Indien het lidmaatschap voortijdig door het lid wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld

5. Door inschrijving voor een les gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de dansschool en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.

Artikel 3 DE LESSEN

1. Het schooljaar loopt van 04.09.2017 t.e.m. 27.05.2017.

2. De eerste twee weken van het schooljaar zijn er proeflessen die gratis kunnen worden bijgewoond. 

3. Tijdens de lessen en ook online zullen infobrieven verspreid worden die aandachtig dienen gelezen te worden door de leden/de ouders. Hierop staat belangrijke informatie over de lessen, de vakanties, de shows, …

4. De leden dienen zorg te dragen voor alle materialen van Be Urban VZW alsook voor de materialen die ter beschikking staan op de locaties waar de danslessen gegeven worden.

5. Wanneer leden een ongeval hebben of zich kwetsen tijdens de les, dan kunnen verzekeringspapieren bekomen worden via Lien Lanclus, secretaris van Be Urban VZW. 

6. Indien de lesgever geen les kan geven en er kan niet in vervanging worden voorzien, zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd aan de leden.

7. Behalve tijdens de proeflessen, is het de familieleden en/of bekenden van de dansers niet toegestaan de les bij te wonen tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de docent. 

8. Er kunnen foto’s/filmpjes gemaakt worden tijdens de lessen en/of bij optredens. Be Urban VZW mag dit beeld- en geluidsmateriaal gebruiken voor publicaties.

9. De lessen en de choreografieën zijn eigendom van de docenten.

Artikel 4 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, overlijden, ziekte, examens, repetities show en dergelijke. Ingeval van (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Er wordt meestal gezocht naar een moment om de geannuleerde les in te halen. Vindt een langdurige annulering van meerdere lessen plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2. De dansschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of het lidmaatschap terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen op basis van het lidmaatschap niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

3. Indien de lessen gedurende lange tijd (meer dan 4 aaneensluitende weken) niet kunnen worden bijgewoond omwille van ziekte of blessure, kan het lidgeld pro rato op basis van een voor te leggen doktersattest worden terugbetaald door de dansschool.